Privacyverklaring AVG-wet

Organisults BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Organisults verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens van organisaties en individuen die team- en persoonlijke coaching van ons ontvangen
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats (indien door u opgegeven)
 • Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die u ons actief, via e-mail, telefoon of website, verstrekt
 • Trainingsrapportages en coachingsverslagen (deze laatste achter slot op kantoor)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@organisults.nl, dan verwijderen wij deze informatie terstond.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Organisults verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact.
 • Goede en efficiënte dienstverlening op het gebied van training en coaching.
 • Facturering van onze diensten en andere benodigde administratieve handelingen.
 • Het kunnen aanbieden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Het zo nodig nemen van incassomaatregelen.
 • Organisults verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze jaarrekening en belastingaangifte.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Organisults bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, zoals vermeld in deze privacyverklaring. Bepaalde gegevens worden langer bewaard, omdat Organisults zich dient te houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Organisults verstrekt uw gegevens niet aan derden voor commerciële of goede doelen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (websitebeheerder, accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Organisults blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Organisults neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tim Koldijk en Arie Laenen zijn als directeur/eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Binnen Organisults BV zijn zij, plus de aangesloten teamcoaches zoals vermeld op onze site, de enigen die met uw gegevens omgaat en ze verwerkt; er zijn geen andere medewerkers die met uw gegevens omgaan of ze kunnen inzien of verwerken. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact op met info@organisults.nl t.a.v. Arie Laenen.

Organisults heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

In kaart brengen websitebezoek
Organisults gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van een computer, tablet of smartphone. Organisults gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wanneer u onze website bezoekt stemt u automatisch in met het plaatsen van cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Organisults en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@organisults.nl t.a.v. Arie Laenen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Organisults laat dit dan vooral snel aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Organisults
Heyendaalseweg 121
6525 AJ Nijmegen
KvK 09179146

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. Organisults BV kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.